Tvoríme pre vašu spokojnosť

Ochrana osobných údajov

17.05.2019 12:33

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti AZ Profistavba sro,
ktoré spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je :

AZ Profistavba s.r.o.,

so sídlom SNP 1669/2, 908 51  Holíč

IČO : 46 968 253, DIČ : 2023688469

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : sro, vložka č. 30832/T 

Účel spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť AZ Profistavba s.r.o. spracúva osobné údaje :

 • ak je to nevyhnutné na základe právneho základu podľa § 13 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a ktoré sú nevyhnutné podľa osobitného predpisu
 • so súhlasom dotknutej osoby podľa § 14 citovaného zákona.
  na účely :
 1. mzdy a personalistika : na účely zdravotného a sociálneho poistenia, daňové účely prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov. Podmienky zákonného spracovania osobných údajov zamestnancov sú obsiahnuté v internej smernici zamestnávateľa.
 2. údaje súvisiace so zmluvou : prijímanie objednávok, vystavovanie dodacích listov, faktúr, na tieto účely spracúvame údaje v rozsahu : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne adresa dodania tovaru ak je odlišná od adresy objednávateľa. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely daňovej evidencie a účtovníctva uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov. Ostatné údaje, ktoré nie sú potrebné zo zákona (napr. telefónne číslo, mailová adresa) vymazávame po skončení zmluvy a po splnení si všetkých povinností aj zo strany zákazníka (napr. po úhrade faktúry, po skončení záručnej doby a pod. )
 3. dane a účtovníctvo : údaje o fyzických osobách, ktoré spracúvame na účely agendy dane a účtovníctvo uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov,
 4. právna agenda : napr. právne nároky zo zmlúv, z nezaplatených faktúr, zo škodových udalostí – spracúvame osobné údaje, ktoré môžeme poskytnúť subjektom poskytujúcim právne služby,
 5. archivácia a registratúra : informácie, ktoré sa archivujú, spracúvame po dobu ustanovenú zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach,

 

Zásady spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť AZ Profistavba s.r.o. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov zásady spracúvania osobných údajov.

Zásada zákonnosti – osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv oprávnených osôb.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétny a oprávnený účel a ďalej tieto údaje nespracúvame.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len primerané a relevantné údaje a v nevyhnutnom rozsahu.

Zásada správnosti – osobné údaje, ktoré spracúvame musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Dbáme na to, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu vymazali alebo aktualizovali.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý údaje spracúvame, prípadne, ak je to potrebné na účely účtovníctva a archivácie.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Údaje sú chránené pred nezákonným a neoprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – dodržiavame základné zásady spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

 

Záruky ochrany osobných údajov :

Máme prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame. Máme spracovanú bezpečnostnú politiku a smernice na ochranu osobných údajov.

Neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov. 

Odvolanie súhlasu :

Ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na údaje, ktoré spracúvame zo zákonných dôvodov.

 

Práva dotknutých osôb :

Ak ste dotknutou osobou, o ktorej údaje spracúvame, máte právo na základe písomnej žiadosti, e-mailovej žiadosti, alebo žiadosti podanej osobne v sídle spoločnosti AZ Profistavba s.r.o., SNP 1669/2, 909 51 Holíč, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod :

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

 

Poskytovanie informácii :

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti AZ Profistavba s.r.o., alebo otázky o ochrane osobných údajov v spoločnosti AZ Profistavba s.r.o., zasielajte na adresu sídla spoločnosti : AZ Profistavba s.r.o., SNP 1669/2, 908 51 Holíč.

alebo mailom na adresu : azprofistavba1@atlas.sk.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti bezplatne. Podľa § 21 ods. 3 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba žiada, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Zodpovedná osoba : Holomková Lenka Bc.

V Holíči, 1.6.2018