Tvoríme pre vašu spokojnosť

Výkopy a hydroizolácie stavieb

Odkopy a zvislá hydroizolácia je veľmi dôležitá pri odvlhčovaní objektu.

Podúrovňové obvodové zdivo po aplikaci cementové stěrkyOdkopanie domov okolo obvodového muriva nie je zložitá práca, ale je veľmi namáhavá pri ručne vykonávaných prácach. V niektorých prípadoch sa dá použiť mechanizácia, no v niektorých prípadoch je to nemožné, z dôvodu hrozby poškodenia inžinierskych sietí.

Pre správne vykonanú a funkčnú hydroizoláciu je potrebné mať dostatočne hlboký výkop až po základovú dosku.  Následne sa výkop zabezpečí, a obnažené murivo sa očistí od zvyškov zeminy, prípadne iných materiálov a to mechanicky, alebo tlakovou vodou.

Na takto očistené zvislé murivo sa nanesie bitúmenová hmota  AquaStop Bitumen 2K v hrúbke cca 5mm, prípadne sa pridá sklotextilná sieťka a tým sa vytvorí pevný hydroizolačný povrch muriva. Po vyschnutí bitúmenovej hmoty sa celá hydroizolácia ochráni nopovou fóliou pred možným poškodením pri spätnom zásype a hutnení. Nopovú fóliu ukončíme lištou v úrovni budúcej pochôdznej plochy. Upozornenie: klasická nopová fólia s výškou nopu 8mm nenahrádza izoláciu! Pokiaľ je potrebné podúrovňové zateplenie muriva, môže sa vykonať montáž extrudovaného polystyrénu na zhotovenú bitúmenovú stierku, čím sa zamedzí premŕzaniu muriva. Až po zateplení sa vykoná montáž nopovej fólie ako posledná ochranná vrstva pred samotným zásypom. Než sa prejde k zásypu, je potrebné zvážiť zhotovenie drenážneho systému pre odvedenie spodnej vody, no to je už iná kapitola (Odvodnenie domu - drenáže).

 

Podúrovňové obvodové zdivo po aplikaci bitumenové stěrky

Druhou možnosťou je odvetrací systém podúrovňovej zvislej plochy obvodového muriva špeciálnou nopovou fóliou, ktorá má nopy vysoké 20mm a má vyššiu pevnosť proti poškodeniu. Pri tejto variante musí byť zabezpečený dostatočný prísun vzduchu k odvetraniu nezaizolovaného muriva, nakoľko prísun vzduchu len cez odvetraciu lištu je nepostačujúci. Tento systém má svoje nevýhody, a to sú obdobia, kedy je relatívna vlhkosť tak vysoká, že dochádza k zvlhčeniu muriva a pri mrazoch prichádza k premŕzaniu muriva a následne kondenzácii na vnútorných omietkach. Tým sa môžu vo vnútorných priestoroch objaviť na omietkach plesne. Nezanedbateľné sú aj tepelné straty vo vnútorných priestoroch, ktoré sa dajú riešiť špeciálnou termoizolačnou sanačnou omietkou a tým sa zabráni tepelným strátam a kondenzácii na ich povrchu.

 

Ochranné zakrytí bitumenové stěrky nopovou folií Osobne sa prikláňame k prvej metóde, ktorú považujeme za vhodnejšie. Druhú metódu by sme odporúčali aplikovať pri historických budovách, kde nie je cieľom úplné vyschnutie muriva.

Ďalším dôležitým krokom, hlavne u prvej varianty, tj.pri aplikácii bitúmenovej hydroizolácie je vytvorenie dodatočnej vodorovnej hydroizolácie clony tlakovou chemickou injektážou muriva v časti domu (pri podlahe) a tým sa zabráni prenikaniu vzlínajúcej vlhkosti do muriva, nakoľko vykonanou zvislou hydroizoláciou sa nie je možné dostať pod základy domu, cez ktoré preniká vzlínajúca vlhkosť.